Завдання, нормативно-правові засади діяльності

РЕГЛАМЕНТ

Кременецької районної державної адміністрації

Загальні положення

1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

2. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

3. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави. Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов'язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням: - повноважень і функцій посадової особи; - структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі – структурні підрозділи районної державної адміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою; - підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики; - порядку заміщення голови районної державної адміністрації у разі його відсутності.

5.Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступником голови ( відповідно до розподілу обов’язків),а також головним спеціалістом – юрисконсультом апарату адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації. Положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, а також з головним спеціалістом – юрисконсультом апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації. Положення про апарат районної держадміністрації розробляється головним спеціалістом – юрисконсультом апарату адміністрації,погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації. У такому ж порядку здійснюється внесення змін і доповнень до вказаних вище документів. Планування роботи райдержадміністрації

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а вразі потреби - оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови.

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

8. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків). Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем’єр-міністра України, здійснення делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики. Перспективний (річний), поточний (квартальний) плани роботи райдержадміністрації розробляються на підставі пропозицій, узгоджених із заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), які подаються структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату (додаток 7, додаток 8). До планів роботи районної державної адміністрації включаються: 5 - актуальні питання, пов’язані із реалізацією заходів соціального розвитку території або окремих її адміністративно - територіальних одиниць, функціонуванням інфраструктури району та охорони довкілля, розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації та його заступника і вжиття додаткових заходів; - перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю; - основні організаційно-масові заходи, проведення яких здійснюється райдержадміністрацією або за її участю. До плану роботи райдержадміністрації в обов’язковому порядку включаються питання: -про підсумки діяльності райдержадміністрації за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік, відповідно з визначенням основних напрямів подальшої роботи; - про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації щодо виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій. Підготовка до розгляду питання про діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, здебільшого, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місці. Обґрунтовані пропозиції до плану роботи райдержадміністрації після погодження із заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) структурні підрозділи райдержадміністрації подають у друкованому вигляді (з обов’язковим наданням електронної версії) до відділу управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації не пізніше 15 грудня поточного року та не пізніше 20 числа останнього місяця попереднього кварталу. Уточнений термін та порядок надання пропозицій визначається керівником апарату райдержадміністрації. Відділ управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації здійснює координацію роботи, узагальнює надані структурними підрозділами пропозиції, формує проект квартального плану роботи районної державної адміністрації. За п’ять днів до закінчення року (поточного кварталу) начальник відділу управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації подає проект плану роботи райдержадміністрації на розгляд керівникові апарату райдержадміністрації, а після погодження ним – на затвердження голові райдержадміністрації. Місячні плани роботи райдержадміністрації розробляються з метою розвитку та конкретизації перспективного (річного) та поточних (квартальних) планів роботи райдержадміністрації. Місячні плани роботи райдержадміністрації розробляються на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації за погодженням із заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Погоджені із заступником голови районної державної адміністрації пропозиції структурні підрозділи райдержадміністрації подають у друкованому вигляді (з обов’язковим наданням електронної версії) до відділу управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації не пізніше 25 числа попереднього місяця. Відділ управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації здійснює координацію роботи, узагальнює надані структурними підрозділами пропозиції, формує проект місячного плану роботи райдержадміністрації (додаток 9). За три дні до закінчення попереднього місяця керівник відділу управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації подає проект плану роботи райдержадміністрації на розгляд керівникові апарату райдержадміністрації, а після погодження ним – на затвердження голові районної державної адміністрації. У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням її голови. Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків),керівника апарату.

11. Робота структурних підрозділів та апарату районної держадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної держадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату районної держадміністрації встановлює керівник апарату . Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату районної держадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту. З метою належної і системної роботи райдержадміністрації нею плануються основні заходи роботи на тиждень. Такі заходи формуються на основі узагальнених та погоджених заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату пропозицій, наданих їм структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату. Пропозиції до основних заходів райдержадміністрації на тиждень подаються щочетверга до 14.00 год. у відділ управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації. Уточнений термін та порядок надання пропозицій визначається керівником апарату райдержадміністрації. Відділ управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації здійснює координацію, узагальнює надані пропозиції та формує перелік основних заходів на тиждень (додаток 4).

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату районної держадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

13. Контроль за виконанням планів роботи районної держадміністрації, її структурних підрозділів та апарату здійснюється заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації. Відповідальність за виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації несуть їх керівники.

14. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату районної державної адміністрації. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату подають до відділу управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації звіти про виконання квартального плану роботи до 5 числа першого місяця наступного кварталу, місячні – до 5 числа наступного місяця та щороку до 25 січня – звіти про виконання перспективного (річного) плану роботи райдержадміністрації. Відділ управління персоналом та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації аналізує матеріали та готує узагальнені звіти про виконання річного, квартального та місячного планів роботи райдержадміністрації, які візуються заступником голови адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації і подаються на розгляд голові районної державної адміністрації. Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами. Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційній веб-сторінці.

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.09.2020 №257/02-07/1 “Про Регламент Кременецької районної державної адміністрації”

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux